Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ   ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Արմեն  Զոհրաբյան

Արմեն Զոհրաբյան

Վարչության պետ

էլ. փոստ

+374 60 65-00-50 +374 60 65-06-19

Կենսագրություն

   Տարեթիվ ամիս, ծննդավայր 

31.01.1961թ. Գեղարքունիքի մարզ,  քաղաք Մարտունի: 

Կրթություն

  1967-1977թթ.  սովորել և ավարտել է Մարտունի քաղաքի N1 միջն.դպրոցը: 

 1977-82թթ. ընդունվել և ավարտել է Երևան Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության բաժինը:

Աշխատանքային գործունեություն

1982-84թթ. աշխատել է ՙՙԳյուղշին N7՚՚ տրեստում ,որպես լաբորատորիայի ավագ ինժեներ:

1984-91թթ. աշխատել է ՀԼԿԵՄ  Մարտունու շրջկոմում, որպես կազմ. բաժնի վարիչ:

1991-95թթ. զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ:

1995-96թթ. աշխատել է Մարտունու շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեում որպես կազմ.բաժնի վարիչ:

1996թվականից  աշխատում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանում որպես ճարտարապետաշինարարական բաժնի վարիչ:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի 12.10.2016 թվականի N 206 կարգադրությամբ նշանակվել է Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ:  

Այլ տվյալներ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական:

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա/ ապահովում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի (այսուհետ` Մարզ) տարածքում իրականացվող քաղաքաշինական գուրծունեության, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատուման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման վերահսկողությունը.
բ/ իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է Մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքներին և նախապատրաստում է եզրակացություններ տարածքային զարգացման, տարաբնակեցման ուրվագծերի ու նախագծերի վերաբերյալ.
գ/ ապահովում է Մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկությունների ու նախագծերի նախապատրաստումը.
դ/ ապահովում է համայնքների հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների, բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի, գոտիավորման նախագծերի կազմման վերահսկողությունը.
ե/ ապահովում է տարածքային հատակագծման ուրվագծի և նախագծի մշակման համար լիազորված մարմնի կողմից կազմված առաջադրանքի համաձայնեցման գործընթացը, առաջարկություններ և դիտողություններ է ներկայացվում մշակված նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ.
զ/ ապահովում է բնակավայրի գոտևորման նախագծի մշակման առաջադրանքի և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ.
է/ ապահովում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման գործընթացը.
ը/ ապահովում է Մարզի բնակավայրերի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծերի կազմման աշխատանքները.
թ/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում գործառնական տարածքի գլխավոր հատակագծի նախագծի մասին սահմանված կարգով իրազեկում է հասարակայնությանը, որից հետո իրականացնում է նախագծի համաձայնեցնումը.
ժ/ իրականացնում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների գոտիավորման նախագծերի պատվիրատուի գործառույթներ.
ժա/ ապահովում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության մոնիթորինգի իրականացումը.
ժբ/ ապահովում է համակարգում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում սահմանված կարգով կառուցապատումը, նախապատրաստում է շինարարության թույլտվության, քանդման թույլտվության, շինարարության ավարտի, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տալու, քաղաքաշինական ծրագրային փոփոխությունների մասին որոշման նախագծեր, այլ փաստաթղթեր.
ժգ/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում մինչև կառուցապատումն ապահովում է հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերի համապատասխան` շինարարության թույլտվության ստացումը.
ժդ/ ապահովում է ինժեներական սպասարկում իրականացնող ծառայություններից ստացվող օբյեկտի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման, կառուցման և շահագործման տեխնիկական պայմանները.
ժե/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում, մինչև շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև շինարարության ընթացքում, համաձայնության է գալիս կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ` հասցվելիք վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ.
ժզ/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում ապահովում է քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննությունը, շահագրգիռ կողմերի հետ դրանց համաձայնեցումը, օբյեկտների շինարարության որակի տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը.
ժէ/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում կառուցապատողներին տալիս է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներ, շինարարության /քանդման/ թույլտվություններ.
ժը/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում, նպատակահարմարության հարցը քննարկելուց հետո, կազմում է Մարզպետի որոշումների նախագծեր Հայաստանի Հանրապետության պետական և հասարակական նշանավոր գործիչներին նվիրված հուշարձանների կառուցման վերաբերյալ.
ժթ/ապահովում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրումը .
ի/ վերահսկում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս տարածքներում կառուցապատողներին տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների կատարումը, հողերի և ամրակայված գույքի քաղաքաշինական նպատակային օգտագործումը, կանխարգելում, կասեցնում է ինքնակամ շինարարության դեպքերը և օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է դրանց հետևանքների վերացումը.
իա/ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս ինքնակամ կառուցված օբյեկտների համար նախապատրաստում է դրանց օրինականացման կամ մերժման վերաբերյալ Մարզպետի որոշումների նախագծեր.
իբ/ ապահովում է համայնքների ղեկավարների գործունեության օրինականությունը քաղաքաշինության բնագավառում` պլանային և ըստ անհրաժեշտության ստուգումների միջոցով.
իգ/ ապահովում է ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով Մարզի համայնքներում իրականացվող քաղաքաշինական գործունեության պլանային ստուգումներ իրականացնող հանձնաժողովի աշխատանքները.
իդ/ հաղորդումներ է ներկայացնում Մարզպետին ինքնակամ կառուցապատման դեպքերի հայտնաբերման վերաբերյալ.
իե/ ապահովում է հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բացակայության դեպքերում քաղաքաշինական գործունեության նպատակով համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների համաձայնեցումը և օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում առաջարկությունների վերաբերյալ եզրակացություններ է ներկայացվում պետական կառավարման համապատասխան լիազոր մարմիններին.
իզ/ հաստատված քաղաքաշինական փաստաթղթերի բացակայության դեպքում իրականացում է կառուցապատման նախագծի ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի համաձայնեցման գործընթացը.
իէ/ համաձայնեցնում կամ հիմնավորված մերժում է առանց հողի կատեգորիայի փոփոխության քաղաքաշինական նպատակով առանձին հողամասի գործառական նշանակության փոփոխության վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի կողմից ներկայացված առաջարկությունը.
իը/ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին նախատեսվող ծախսերի (միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, բյուջետային հայտ) համար ուսումնասիրում է մարզային ենթակայության օբյեկտների տեխնիկական վիճակը.
իթ/ կազմում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցվող և հիմնանորոգվող օբյեկտների աշխատանքների գնման հայտերը և ներկայացնում Մարզպետին.
լ/ հանձնաժողովի կազմում մասնակցում է ՀՀ ՙՊետական գնումների գործակալություն՚ ՊՈԱԿ անցկացվող շինարարության պատվերի տեղադրման մրցույթներին.
լա/ վերահսկում է շինարարության և հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքը, կատարում է համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպումներ.
լբ/ կազմակերպում է Մարզի կրթական, մշակութային, առողջապահական. սոցիալական ապահովության օբյեկտների կառուցման, հիմնանորոգման և շահագործման աշխատանքները.
լգ/ կազմակերպում է մարզային ենթակայության սոցիալական ապահովության հաստատությունների շենքերի կառուցումը ,պահպանումն ու շահագործումը.
լդ/ իր իրավասության սահմաններում կազմակերպում է բնակարանային և այլ շինարարությունը, իրականացնում է կապիտալ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման պատվիրատուի գործառույթներ.
լե/ կազմում է քաղաքաշինության, կրթության, մշակույթի, սոցալական, արողջապահական, բնակարանային, ճանապարհաշինության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրեր.
լզ/ ապահովում է հաջորդ տարվա բյուջեի հաշվին Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային հայտերի կազմումը.
լէ/ կազմակերպում է ՀՀ պետական միջոցների հաշվին, Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացված աշխատանքների ավարտական, հանձնման-ընդունման գործընթացին առնչվող փաստաթղթերի /ակտերի/ նախապատրաստումը.
լը/ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կարիքները բավարարելու համար նախատեսված և պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող կապալային շինարարական աշխատանքների, նախագծային ու հետազոտական աշխատանքների իրականացման պետական պայմանագրերի կատարումը.
լթ/ կազմակերպում է միջհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, մարզային ենթակայության տրանսպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը.
խ/ ապահովում է մարզային նշանակության ճանապարհների, թունելների ,կամուրջների, այլ ինժեներական կառույցների շինարարությունը, պահպանումը և շահագործումը, աջակցում է հանրապետական նշանակության ճանապարհների շինարարության, պահպանման ու շահագործման աշխատանքների կազմակերպմանը:
խա/ իր իրավասության սահմաններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցելով` ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի գործունեության կառավարման համակարգումը:
խբ/ապահովում է ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության ու շահագործման աշխատանքների մակարդակի գնահատման և ընդունման մեթոդիկայի համաձայն պետական բյուջեով նախատեսված մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքները.
խգ/կազմակերպում է ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում կառուցապատման նպատակով համայնքների ղեկավարների կողմից ներկայացված հողահատկացումների առաջարկությունների և նախագծային փաստաթղթերի համաձայնեցումների գործընթացը պետական կառավարման լիազոր մարմինների հետ:
խդ/ ապահովում է ներմարզային երթուղիներով փոխադրողների ընտրության մրցույթների անցկացումը և Մարզպետի որոշմամբ պայմանագրեր է կնքում փոխադրող կազմակերպությունների հետ:
խե/ ապահովում է միջմարզային երթուղիների ցանցի կազմակերպման աշխատանքները.
խզ/ ապահովում է ներմարզային հասարակական տրանսպորտի երթուղիների աշխատանքը.
խէ/ապահովում է մարզային ենթակայության ավտոճանապարհների և դրանց ճանապարհային երթևեկության կահավորանքի շինարարության, շահագործման, նորոգման և պահպանության աշխատանքների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը.
խը/ապահովում է մարզային ավտոճանապարհների պահպանության պահանջվող մակարդակների գնահատման աշխատանքների կատարումը.
խթ/ ապահովում է մարզային ավտոճանապարհների վիճակի ուսումնասիրության աշխատանքները.
ծ/ ապահովում է մարզային ճանապարհների աշխատանքների համար կապալառու կազմակերպությունների և ներմարզային երթուղիներով ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների ընտրությունների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները:
ծա/ ապահովում է Մարզի տարածքում ճանապարհների վերակառուցման,նորոգման,դրանց տեխնիկական մակարդակի և անվտանգ երթևեկության ապահովման աշխատանքները.
ծբ/ համակարգում է Մարզի տրանսպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը.
ծգ/ ապահովում է Մարզի համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի մասնավորեցման հանձնաժողովների աշխատանքները և պայմանագրերից բխող իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքները.
ծդ/ օժանդակում է սպասարկվող ոլորտի տնտեսական ծրագրերի կազմման աշխատանքներին.
ծե/ապահովում է խորհրդատվություն Մարզի համայնքներին և մարզային ենթակայության կազմակերպություններին` գույքի վարձակալության, օտարման, դուրսգրման ենթակառուցվածքների գործունեության հետ կապված գործարքներում.
ծզ/ ապահովում է Մարզի համայնքներում, մարզային ենթակայության կազմակերպություններում իրականացվող կանաչապատման, բարեկարգման, աղբահանության և աղբահեռացման , ինչպես նաև մաքրման կայանների աշխատանքները.
ծէ/ ապահովում է մարզային ենթակայության ջրմուղ կոյուղու, ջրերի մաքրման և այլ կոմունալ կազմակերպությունների աշխատանքների վերահսկողությունը.
ծը/ աջակցում և կազմակերպում է աղբի ու թափոնների վերամշակման աշխատանքները.
ծթ/ աջակցում է գյուղական համայնքների անապահով ընտանիքների գազամատակարարման ապահովման ծրագրի իրականացմանը.
կ/ ապահովում է համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքներում քաղաքաշինական կադաստրի վարումը.
կա/ վերահսկողություն է իրականացնում Մարզի համայնքներում աղետի հետևանքով անօթևան դարձած ընտանիքների ամենամյա հաշվառման և հերթացուցակների ներկայացման վրա.
կբ/ ապահովում է պետական աջակցության ներդրումային ծրագրերով կառուցված բնակարանների անհատույց սեփականության իրավունքով հատկացնելու գործընթացը, Մարզպետի և քաղաքացու միջև ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետական աջակցություն ցուցանբերելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքումը.
կգ/ աջակցում է քաղաքացիներին, փախստականներին, բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծմանը.
կդ/ հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների ղեկավարների պարտադիր կատարման համար նախապատրաստւմ է Մարզպետի կարգադրությունների նախագծեր և հանձնարարականներ` տարերային և տեխնոլոգիական աղետների վտանգի նվազեցման, դրանց հետևանքների վերացման,ապօրինի շինարարության կասեցման դեպքերում.
կե/ մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբերի գործառույթներին, կազմսւմ է Մարզի զարգացման ծրագրով նախատեսված տարեկան աշխատանքային և միջոցառումների պլան և դրանց հիման վրա ներկայացնում կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ.
կզ/ պարտադիր կատարման հանձնարարություններ է տալիս Վարչության մեջ մտնող ստորաբաժանումների ղեկավարներին և վերահսկում է կատարման ընթացքը.

կէ/ Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
կը/ Գլխավոր քարտուղարին առաջարկություններ է ներկայացնում` իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
կթ/ ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
հ/ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
հա/ Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
հբ/ Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
հգ/ այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
հդ/ ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
հե/ Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
հզ/ Գլխավոր քարտուղարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ` Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
հէ/ Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
հը/ ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ` իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
հթ/ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Վարչության պետն ունի Օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/:
 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-10-15 18:37:43