Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ   ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Յուրա Մուշեղյան

Յուրա Մուշեղյան

Ֆինանսական և սոցիալ- տնտեսական զարգացման վարչության պետ

էլ. փոստ

+374 60 65-00-50 +374 60 65-06-18

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամիս, ծննդավայր

20.05.1970թ. Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք  Գավառ,  Հացառատ թաղամաս:

Կրթություն
 1977-1987թթ.  սովորել և ավարտել  է Գավառի  թիվ 2 միջն.դպրոցը:
 1987-93թթ. ընդունվել  և ավարտել է Երևանի ,,Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի ,,Տնտեսագիտական,, ֆակուլտետի հաշվապահական հաշվառում ստուգում և  տնտեսագիտության վերլուծություն բաժինը և ստացել  տնտեսագետի, հաշվապահի և ֆինանսիստի որակավորում:

Աշխատանքային գործունեություն

1993-1996թթ. աշխատել է Կամոյի ,,Ագրոսերվիս,, շրջանային միավորումում որպես հաշվապահ ինկասատոր:
  1996-2000թթ.  աշխատել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի  աշխատակազմի ,,Ծրագրերի և կանխատեսումների,,  բաժնում որպես առաջին կարգի մասնագետ:
   2000-2001թթ. աշխատել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ,,Ծրագրերի և կանխատեսումների,, բաժնում որպես առաջատար մասնագետ:
2001-2002թթ. աշխատել է  որպես մարզպետարանի աշխատակազմի  ,,Արտաքին տնտեսական կապերի, ներդրումների և ծրագրերի,, վարչության պետի  տեղակալ:
 2002-2014թթ. աշխատել է  մարզպետարանի աշխատակազմի  ,,Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական  զարգացման,, վարչությունում  որպես  պետի  տեղակալ:
 2014 թվականին փետրվարի 24-ին  աշխատանքի է  նշանակվել  մարզպետարանի աշխատակազմի ,,Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման,, վարչության  պետի  պաշտոնում:

Այլ տվյալներ

1988-89թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում: 

Ամուսնացած  է,  ունի  մեկ որդի և մեկ դուստր:

 

 

       


 

Գործառույթներ / իրավասություններ

 Վարչությունն իր լիազորությունների շրջանակներում`
1) մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի` մարզին վերաբերող հատվածի կազմման, պետական բյուջեի մարզին վերաբերող հատվածի եկամուտների և ծախսերի պլանավորման աշխատանքներին.
2) մասնակցում է Մարզպետարանի ենթակայության ներքո գտնվող պետական ոչ առևտրային և առևտրային կազմակերպությունների տարեկան ծախսերի նախահաշիվների կազմման աշխատանքներին.
3) սահմանված կարգով մշակում և Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետի քննարկմանն է ներկայացնում առաջարկություններ պետական բյուջեի նախագծի՝ մարզին վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ.
4) տնօրինում է պետական բյուջեից մարզին հատկացված միջոցները, վերահսկում այդ միջոցների նպատակային օգտագործումը.
5) սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը, ինչպես նաև համայնքներում և միջհամայնքային միավորումներում իրականացնում է ֆինանսատնտեսագիտական ստուգում.
6) աջակցում և մեթոդական օգնություն է ցույց տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ համայնքի բյուջեի նախագծի նախապատրաստման ընթացքում.
7) Աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով Մարզպետին է ներկայացնում հաշվետվություններ Վարչության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ.
8) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկում է ֆինանսների բնագավառում պետության կողմից համայնքներին պատվիրակված լիազորությունների կատարման ընթացքը և պարտադիր լիազորությունների կատարումը.
9) նախապատրաստում է ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտին վերաբերող Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման.
10) կազմում, ամփոփում և ներկայացնում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի հաշվին Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող ծախսերի բյուջետային ծրագրավորման հայտերը.
11) կազմակերպում է գնման գործընթացը և ապահովում այդ աշխատանքների մրցակցային արդյունավետ, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով իրականացումը.
12) սահմանված կարգով նախապատրաստում և առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին` մարզում պետական կառավարման իրականացման համար պետական բյուջեից անհրաժեշտ ամենամյա հատկացումների վերաբերյալ.
13) սահմանված կարգով մասնակցում է պետական բյուջեի նախագծի, ինչպես նաև կառավարության տարածքային քաղաքականության մշակման աշխատանքներին.
14) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ներկայացրած տարիֆիկացիոն (վարձաչափային) մատյանների, տարեկան նախահաշիվների (պետական պատվեր և արտաբյուջետային միջոցներ), հաստիքացուցակների և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.
15) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման և կրթության, մշակույթի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի ամփոփման աշխատանքները.
16) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների ամփոփման աշխատանքները.
17) ապահովում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշակերտների փաստացի թվաքանակի պետական լիազոր մարմին ներկայացման և Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների վերահաշվարկի աշխատանքների իրականացումը.
18) իրականացնում է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ ներկայացված տարեկան և եռամսյակային հաշվետվությունների տնտեսումների և գերածախսերի վերաբերյալ վերլուծման և համապատասխան զեկուցագրերի կազմման աշխատանքները.
19) իրականացնում է տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները ոչ պատշաճ ձևով ներկայացրած պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաշվետվությունների ստուգման, տնտեսումների և գերածախսերի բացահայտման, համապատասխան զեկուցագրերի և գրությունների կազմման աշխատանքները.
20) իրականացնում է մարզի համայնքների ղեկավարների կողմից ստացված գույքային հարկերի հաշվառման համար հայտ-պահանջագրերի վերլուծման, ամփոփման և մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ընդհանուր հայտ-պահանջագրի ներկայացման աշխատանքները.
21) իրականացնում է մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվության հավաքագրման, ստուգման և ըստ համայնքների ամփոփման աշխատանքները.
22) իրականացնում է յուրաքանչյուր ամիս մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման, վերլուծման, ամփոփման և համապատասխան մարմիններ ներկայացնելու աշխատանքները.
23) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների եռամսյակային և տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական մոնիթորինգի վերաբերյալ ցուցանիշների ճշգրտման, ամփոփման և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացման աշխատանքները.
24) իրականացնում է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ներկայացվող Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսեր ունեցող իրավաբանական անձանց և հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքները.
25) իրականացնում է Մարզպետարանի ենթակայության կազմակերպությունների սահմանված կարգով լուծարման, գույքի գնահատման համար ելակետային տվյալների փաթեթների կազմման աշխատանքները.
26) իրականացնում է Մարզպետարանի կողմից օրենսդրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների հավաքագրման աշխատանքները.
27) իրականացնում է մարզի համայնքների հաստատված բյուջեների ընդունման, ամփոփման և մարզի ամփոփ բյուջեի կազմման աշխատանքները.
28) իրականացնում է ըստ ծրագրերի ՀՀ ֆինանսների նախարարություն մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսագիտական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփների կազմման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները.
29) իրականացնում է հաշվապահական հաշվառումը վարելու և Աշխատակազմի ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական պարտադիր վճարների մասին հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու աշխատանքները.
30) իրականացնում է յուրաքանչյուր ամիս պետական բյուջեի միջոցներով Մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերի կազմման աշխատանքները.
31) իրականացնում է «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծախսային ծրագրի իրականացման ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս պատվիրատուներից ստացված ֆինանսավորման հայտերի, ամսեկան հաշվետվությունների ստուգման, ամփոփման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
32) իրականացնում է «Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ» ծախսային ծրագրի ուղեկցման աշխատանքների հատկացված գումարի` ըստ առանձին տնտեսագիտական հոդվածների հաշվարկ-հիմնավորման կազմման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ներկայացման աշխատանքները.
33) համայնքի բյուջեի հաշվեկշռված լինելու դեպքում համայնքի բյուջետային գործընթացի նկատմամբ իրականացնում է իրավական վերահսկողություն.
34) կազմակերպում է Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական գործընթացը.
35) իրականացնում է Աշխատակազմում հաշվապահական հաշվառում և ապահովում է հաշվապահական հաշվառման գրանցումների մեջ անհամապատասխանության բացահայտման ու դրանց ճշգրտման աշխատանքները.
36) իրականացնում է պետական բյուջեով նախատեսված` Մարզպետարանի կողմից իրականացվող ծրագրերի հաշվապահական հաշվառման ֆինանսական հաշվետվությունների (ամսեկան, եռամսյակային, տարեկան) կազմման և լիազոր մարմիններ ներկայացման աշխատանքները.
37) հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատությունն ապահովելու նպատակով Մարզպետարանում անցկացնում է ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում.
38) իրականացնում է ֆինանսների բնագավառում իրավական ակտերի պահանջների համապատասխանության գնահատում.
39) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ է կազմում` համապատասխան մարմիններ ներկայացնելու համար.
40) վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման և հաստատված նախահաշիվների կատարման նկատմամբ.
41) վերահսկողություն է իրականացնում մարզային ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններին ամրացված և սեփականություն հանդիսացող գույքի օգտագործման և տիրապետման օրինականության նկատմամբ.
42) ամենամյա հաշվետվություններ է ներկայացնում Մարզպետին` իր գործունեության և մարզի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացնելու համար.
43) իրականացնում է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեի առանձին ծրագրերով մարզին հատկացված միջոցների շրջանակներում նախահաշիվների, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմման և ճշգրտման աշխատանքները։


 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-12-07 19:27:04