Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ   ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Նելսոն Սարգսյան

Նելսոն Սարգսյան

Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ

էլ. փոստ

+374 60 65-00-50 +374 9426 00 58

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամիս, ծննդավայր

01.01.1961 թ. Գեղարքունիքի մարզ, Գեղհովիտ համայնք:

Կրթություն

1978 թ. ավարտել է Գեղհովիտ գյուղի միջն. դպրոցը:

1983 թ. գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, ինժեներ տնտեսագետի որակավորմամբ:

1987-1991թթ. սովորել և ավարտել է ՀԽՍՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը կից տնտեսագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտի ասպիրանտուրան:

1988 թ.-ին վերապատրաստում է անցել ԽՍՀՄ ռադիոտեխնիկայի նախարարության Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսագիտության գիտահետազոտական ինստիտուտում, կառավարում մասնագիտությամբ:

 Աշխատանքային գործունեություն

1991թ. զբաղվել է դասախոսական գործունեությամբ, ունի Մարտունու Գեղարքունիք համալսարանի դոցենտի գիտական կոչում:

1983թ. Մարտունու <<Սիգմա>> ՌՏՍ գործարանում, որպես արտադրամասի ինժեներ-տնտեսագետ, հետագայում գործարանի պլան բաժնի պետ, գլխավոր ֆինանսիստ- տնտեսագետ:

1993թ. ընդունվել է ՀՀ ՀՊՏ-ի Մարտունու հարկային տեսչությունում որպես քաղաքացիների հարկման խմբի ավագ տեսուչ, հետագայում հաշվետվությունների ընդունման և հարկերի հաշվառման բաժնի պետի պաշտոնակատար:

1995թ. ընտրվել է ՀՀ Մարտունու շրջանի շրջխորհրդի գործկոմի ֆինանսական վաժնի վարիչ:

1996թ. նշանակվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Մարտունու ՖԳԲ-ի պետ:

2014թ. մասնակցել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի Ֆինանսական սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալի մրցույթին և նշանակվել է այդ պաշտոնին:

2020թ. մարտի 17-ից նույն վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ, գլխավոր հաշվապահ:

Այլ տվյալներ

ՈՒնի ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:

Ծառայել է խորհրդային բանակում:

Ամուսնացած է ունի 2 զավակ:

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը՝
ա)հսկում է հաշապահական հաշվառման վարման աշխատանքները և կրում է պատասխանատվություն ֆինանսական, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների, հաշվետվությունների ժամանակին կազմման աշխատանքների համար.
բ)կազմակերպում է Մարզպետարանի դրամական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների ճիշտ և ժամանակին հաշվառման աշխատանքները.
գ)կազմակերպում է ֆինանսավարկային, հաշվարկային գործառույթների հաշվառման աշխատանքները.
դ)ապահովում է Մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կարիքների համար աշխատանքների, ծառայությունների, ապրանքների գնման աշխատանքները.
ե)հսկողություն է իրականացնում վառելիքի, ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, ծախսման ճիշտ և ժամանակին ձևակերպումների նկատմամբ.
զ)իրականացնում է հսկողություն դեբիտորական պարտքերի ժամանակին գանձման և կրեդիտորական պարտքերը մարելու ուղղությամբ.
է)կազմակերպում է առողջապահական ընկերությունների վերստուգողների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները.
ը)կազմակերպում է Մարզպետարանի գույքագրման աշխատանքները.
թ)մասնակցում է պետական բյուջեի նախագծի` Մարզին վերաբերվող հատվածի` կառավարության քննարկմանը նեկայացվող առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին.
ժ)ապահովում է պետական բյուջեով Մարզին հատկացված միջոցների նպատակային օգտագործման վերահսկման աշխատանքները.
ժա)կազմակերպում է Մարզպետարանի  տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշվի, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերի կազմման աշխատանքները.
ժբ)կազմակերպում է պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ֆինանսավորման հայտերի կազմման աշխատանքները.
ժգ)կազմակերպում է Մարզպետարանի աշխատակիցների աշխատավարձի, աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների հաշվարկման, վճարման աշխատանքները,
ժդ)կազմակերպում է եկամտահարկի հաշվարկման, պետբյուջե վճարման հաշվետվությունների (եռամսյակային, տարեկան) կազմման, ապահովագրական նպաստների հաշվարկման, վճարման աշխատանքները.
ժե)կազմակերպում է կանխիկ դրամի փաստաթղթավորման, դրամարկղային գրքի վարման աշխատանքները.
ժզ)կազմակերպում է գործուղման մեկնող աշխատակիցների գործուղղված վայրում կատարվող ծախսերի փոխհատուցվող գումարների հաշվարկման , վճարման աշխատանքները.
ժէ)մասնակցում է մարզային կազմակերպությունների սահմանված կարգով լուծարման գույքի գնահատման համար ելակետային տվյալների փաթեթների կազմման աշխատանքներին.
ժը)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքներին.
ժթ)Վարչության պետի հանձնարարությամբ ապահովում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ի)Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ.
իա)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
իբ)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Բաժնի քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
իգ)Վարչության պետի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
իդ)Վարչության պետին է ներկայացնում Բաժնի աշխատանքային ծրագրերը.
իե)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
իզ)ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
իէ)Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
իը)Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իթ)Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, քարտուղարության պետի  գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
իժ)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ համապատասխան մարմիններում իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
լ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Բաժնի պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-08-05 14:14:30