Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ   ԳԾԱՊԱՏԿԵՐԸ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Կարեն  Զազյան

Կարեն Զազյան

Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ

էլ. փոստ

+374 60 65-00-50 +374 60 65-06-21

Կենսագրություն

Տարեթիվ, ամիս, ծննդավայր

29.05.1976թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Գավառ

Կրթություն

1992թ. ավարտել է Գավառ քաղաքի Հովհ. Թումանյանի անվան N 4 միջնակարգ դպրոցը՝ /այժմ Գավառ քաղաքի Հովհ. Թումանյանի անվան N 3 հիմնական դպրոց /:

1997թ. ավարտել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտը և ստացել աշխարհագրության ուսուցչի որակավորում, համատեղ ստացել է նաև <<Անչափահասների գործերով տեսչության տեսուչ>> մասնագիտությունը՝ որակավորումը տեսուչ-մանկավարժի:

Աշխատանքային գործունեություն

1997-2003թթ. աշխատել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղի միջնակարգ դպրոցում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցիչ:

1997-1998թթ. աշխատել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Գեղարքունիքի մարզային տեսչությունում՝ որպես տեսուչ:

2000թ. աշխատել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի կրթության բաժնում՝ որպես 2-րդ կարգի մասնագետ:

2005 թ. աշխատել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ:

2017 թվականին աշխատել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ:

2018 թվականին մարտի 30-ին նշանակվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ:

Այլ տվյալներ

Շնորհված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:

Անձնական տվյալներ

Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա:

 

 

 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Վարչության պետը՝
ա)ապահովում է Մարզպետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարումը.
բ)ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Մարզպետին վերապահված լիազորությունների իրականացման կազմակերպումը և Մարզպետի գործունեության օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը.
գ)մշակում է առաջարկություններ համապատասխան բնագավառին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կիրառման պրակտիկայի և կատարելագործման վերաբերյալ.
դ)մասնակցում է Մարզի զարգացման ծրագրի մշակմանը և կազմմանը.
ե)ապահովում է Մարզի տարածքում պետական կրթական և մշակութային քաղաքականության իրականացումը.
զ)կազմակերպում է մարզային ենթակայության պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը, ապահովում է պետական հանրակրթական ծրագրերի իրագործումը, իրականացնում ուսումնական հաստատությունների գործունեության վերահսկողությունը.
է)վերահսկում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում է նրանց ընդգրկումը ուսումնական հաստատություններում.
ը) աջակցում է ուսումնական հաստատություններում սովորողների կամ շրջանավարտների գիտելիքների գնահատման կամ թեստավորման գործընթացին.
թ)Հայաստանի Հայաստանի կառավարության սահմանած կարգով կազմակերպում է պետական ուսումնական հաստատության տնօրենների և ուսուցիչների ատեստավորուման աշխատանքները.
ժ)առաջարկություն է ներկայացնում Մարզպետին` կասեցնելու կամ ուժը կորցրած ճանաչելու հաստատության գործադիր մարմնի կամ կոլեգիալ կառավարման մարմնի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները.
ժա) իրականացնում է համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ նախադպրոցական կրթության զարգացման ուղղությամբ.
ժբ) ձևավորում է Մարզի տարածքում գործող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ուսումնասիրության և վերլուծության միջոցով Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար կադրերի պահանջարկը.
ժգ) աջակցում է Հայաստանի դպրոցների ինտերնետային ցանցում (ՀԴԻՑ) դեռևս չընդգրկված դպրոցներին` ինտերնետային կապ ունենալու հարցում, խթանում է Մարզի դպրոցներում <<Կրթական համալիր էջ>> պորտալի հնարավորությունների օգտագործման և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ներդրման, առկա էլեկտրոնային պաշարների կիրառման, նորերի ստեղծման գործընթացը.
ժդ)վերահսկում է կրթական փաստաթղթերի ստացման և բաշխման աշխատանքները.
ժե) ապահովում է դպրոցների կառավարման խորհուրդների ձևավորման աշխատանքները.
ժզ)համակարգում է Մարզի տարածքում գործող մշակութային և մարզական կառույցների աշխատանքները.
ժէ)վերահսկում է Մարզի տարածքում մշակութային և մարզական միջոցառումների իրականացման աշխատանքները.
ժը)վերահսկում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, ապահովումը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան.
ժթ)ապահովում է Մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակների՝ Մարզպետի հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքները.
ի)ապահովում է կրթության, մշակույթի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմման աշխատանքները.
իա)ապահովում է <<Հեռավոր բարձր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի դպրոցները ուսուցիչներով ապահովում>> ծրագրի շրջանակներում Մարզ գործուղված ուսուցիչների հաշվառման և ֆինանսավորման աշխատանքները.
իբ)կազմակերպում է մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային հաստատությունների աշխատանքը, մարզային մշակութային և սպորտային, ինչպես նաև պետական, ազգային ու այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ, նպաստում է ավանդական ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը, վերահսկում է Մարզի տարածքում ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությաւնների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը.
իգ)իրականացնում է օրենքով սահմանված լիազորություններ պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագօրծման ուղղությամբ.
իդ)ապահովում է մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների շենքերի, մշակութային և սպորտային օբյեկտների կառուցումը, հանգստի գոտիների ստեղծումը, պահպանումն ու շահագործումը.
իե)համագործակցում է Մարզի տարածքում գործող պետական գրանցում ունեցող կրոնական կազմակերպությունների հետ.
իզ)ապահովում է ազգային արժեք համարվող մշակութային նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունների պահպանումը, տարածումը և զարգացումը.
իէ)համակարգում է Մարզի տարածքում գործող մշակութային դպրոցների, թատրոնների, պետական ինքնագործ համույթների, գրադարանների, թանգարանների, ակումբների, խմբերի գործունեությունը.
իը)համակարգում է Մարզի երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները.
իթ)ապահովում է Մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական ծրագրերի իրագործման ուղղությամբ հսկողության իրականացումը, հանրապետական մարզական միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի կազմակերպումը և անցկացումը.
իժ)համակարգում է Մարզի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի կազմակերպությունների գործունեությունը.
լ)աջակցություն է ցուցաբերում Մարզի համայնքների և մարզական կազմակերպությունների հավաքական թիմերին.
լա)համակարգում է մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում պետական իրավասու մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների համատեղ և համաձայնեցված գործունեությունը.
լբ)կազմակերպում և անցկացնում է Մարզի դպրոցականների շրջանում տարբեր մարզաձևերից տարածաշրջանային և մարզային մրցումներ, մասնակցում է մանկապատանեկան սպորտի զարգացման ծրագրերի մշակմանը.
լգ) ներկայացում է մարզական կարգերի և կոչումների շնորհման համար միջնորդագրերի նախագծեր.
լդ)կազմակերպում և անցկացնում է ֆիզկուլտուրային-առողջարարական և տարբեր մարզաձևերի մարզային մարզական միջոցառումներ.
լե)վերահսկողություն է սահմանում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ՙֆիզիկական կուլտուրա՚ առարկայի դասավանդման վիճակի նկատմամբ.
լզ)մեթոդաբանական աջակցություն է ցուցաբերում ուսումնական և մշակութային կրթական հաստատություններին.
լէ)աջակցություն է ցուցաբերում համայնքապետարաններին և մարզական կազմակերպություններին առաջնություններ և մրցաշարեր կազմակերպելու գործընթացում.
լը)ապահովում է հանրապետական մարզական միջոցառումների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի կազմակերպումը և անցկացումը.
լթ)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
լժ)Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում՝ իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և խրախուսելու վերաբերյալ.
լի)ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների ծառայողական բնութագրերը.
խ)համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում իր Վարչության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում նրանց փոխարինելու մասին.
խա)Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
խբ)Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Վարչության աշխատանքային ծրագրերը.
խգ)այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
խդ)ստորագրում է Վարչության անունից պատրաստվող փաստաթղթերը.
խե)Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
խզ)Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
խէ)Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
խը)ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
խթ)իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.
Վարչության պետն ունի Oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ):

 

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2022-12-07 19:27:04